Obchodní podmínky

Stáhněte si tyto obchodní podmínky ve formátu PDF pro tisk

1. Úvodní ustanovení

 • 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti PREGO Hradec Králové s.r.o., se sídlem Piletická 55/36, Hradec Králové, identifikační číslo: 49812963, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4952 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.gelato.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 • 1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny kupující, tj. pro fyzické a právnické osoby, které zašlou prodávajícímu objednávku.
 • 1.3. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na webovém rozhraní obchodu.
 • 1.4. Veškeré vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou těmito obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
 • 1.5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • 1.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • 1.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Kupní cena zboží a služeb

 • 2.1. Kupní cena zboží a služeb bude určena dle aktuálního ceníku prodávajícího, který je k dispozici online na webové stránce www.gelato.cz.
 • 2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o cenách včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • 2.3. Ceny některých služeb, jako zejména cena dopravného a balného, jsou automaticky určeny dle obsahu objednávky a dle předpokládaných nákladů na doručení.
 • 2.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také aktuální informace o upřesňujících obchodních podmínkách týkajících se nákupu specifického druhu zboží nebo jednotlivého zboží či služby (dále jen "specifické podmínky nákupu"). Specifické podmínky nákupu jsou zobrazeny v objednávacím procesu a jsou označeny velkým nadpisem "Zpráva pro Vás" a jsou nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
 • 2.5. Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu zboží a služeb v případě změny cen od svých dodavatelů nebo změnou směnných kurzů.
 • 2.6. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.
 • 2.7. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit: a) v hotovosti při doručení zboží prodávajícím, případně třetí osobou, která zboží doručuje (dále jen "doručovatel"), nebo b) bezhotovostnim převodem na korunový účet č. 105107760/0300 při platbě v Kč, případně na eurový účet IBAN CZ4803000000000191015407 při platbě v EUR (dále jen „účet prodávajícího“).

3. Uzavření kupní smlouvy

 • 3.1. Pro snadné vytvoření úplné objednávky doporučujeme kupujícím využít online objednávku na adrese www.gelato.cz, která obsahuje údaje o objednávaném zboží včetně aktuálních cen a skladové dostupnosti (objednávané zboží kupující „vloží“ do elektronického nákupního košíku), dále údaje o způsobech úhrady kupní ceny, včetně možnosti volby měny, dále údaje o způsobech doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s doručením zboží apod.
 • 3.2. V objednávce je kupující povinen uvést tyto údaje:
  • Svojí identifikaci, u firem zejména IČO firmy, jméno, telefonní čislo a e-mailovou adresu osoby oprávněné za kupujícího jednat.
  • Přesný název a množství objednávaného zboží podle webového rozhraní obchodu, nebo kód zboží.
  • Název a adresu místa dodání zboží, telefon a e-mailovou adresu kontaktní osoby oprávněné převzít zboží od dopravce.
  • Datum dodání zboží.
 • 3.3. Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Prodávající se v takovém případě pokusí kontaktovat kupujícího a vyzvat ho k jejímu případnému zpřesnění a/nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících a/nebo doplňujících objednávku prodávajícímu se objednávka považuje za úplnou.
 • 3.4. Bezprostředně po doručení úplné objednávky je prodávající povinnen zkontrolovat, zda má požadované zboží na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje prodávající kupujícího a nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, prodávající kupujícího na tuto skutečnost upozorní.
 • 3.5. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
 • 3.6. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU zde potvrďte nákup“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 • 3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • 3.8. Odesláním úplné objednávky kupujícího prodávajícímu podle čl. 3.1. až 3.7. dochází k návrhu na uzavření kupní smlouvy ve smyslu Občanského zákoníku.
 • 3.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 • 3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Splatnost a platební podmínky

 • 4.1. Kupující je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, nebo v hotovosti při předání zboží.
 • 4.2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • 4.3. V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího, uvedeného na daňovém dokladu, nebo na dokumentu Výzva k platbě. Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí daňový doklad na kterém je uvedena platba v hotovosti.
 • 4.4. Kupní cena za zboží, které prodávající na základě objednávky kupujícího kupujícímu dodá, je splatná do data, uvedeného na daňovém dokladu, nebo na výzvě k platbě, který prodávající kupujícímu vystaví.
 • 4.5. Kupující je povinen uhradit veškeré závazky vůči prodávajícímu podle pravidel stanovených v těchto obchodních podmínkách. V případě, že se kupující ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, uhradí kupující prodávajícímu náklady spojené s vymáháním pohledávky a to v minimální výši 1.200 Kč v souladu s nařízením vlády 351/2013 Sb a dále kupující zaplatí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 • 4.6. Prodávající si vyhrazuje právo vyžadovat po kupujícím, který má vůči prodávajícímu neuhrazené závazky po splatnosti, platbu v hotovosti při předání zboží. Pokud kupující tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si prodávající právo dodat kupujícímu objednané zboží až poté, co kupující veškeré své závazky vůči prodávajícímu uhradí.

5. Podmínky dodání zboží

 • 5.1. Prodávající dodá zboží na dohodnutou dodací adresu v pracovní dny a v pracovní době doručovatele.
 • 5.2. Není-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak, zavazuje se prodávající dodat objednané zboží v co nejkratším termínu, nejpozději však do 7 pracovních dnů od přijetí úplné objednávky na zboží, které má prodávající skladem.
 • 5.3. Termíny dodání nestandardního zboží, které není uvedeno ve webovém rozhraní obchodu, nebo zboží označeného v tomto rozhraní jako "na objednávku" či "na cestě", se stanovují dohodou v závislosti na aktuálních termínech dodávek od příslušných dodavatelů.
 • 5.4. Prodávající vždy dodá kupujícímu daňový doklad nebo dodací list, v němž je uvedena přesná identifikace dodaného zboží a jeho množství, a případně také doklad o předání zboží kupujícímu doručovatelem. Kupující je povinen po zkontrolování zboží dle daňového dokladu (viz. bod 7. "Reklamace a záruční doba") podepsat doklad poskytnutý doručovatelem a potvrdit tak převzetí zboží. Neučiní-li tak, je prodávající či doručovatel oprávněn odmítnout zboží kupujícímu předat.
 • 5.5. Kupující je povinen prodávajícího neprodleně písemně informovat o jakékoli změně místa dodání zboží nebo kontaktních údajů osoby oprávněné k převzetí zboží. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinnosti kupujícího podle tohoto článku.
 • 5.6. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.
 • 5.7. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad, který kupujícímu dodá spolu s dodaným zbožím, popřípadě odešle na elektronickou adresu kupujícího. Vystavený daňový doklad bude obsahovat vedle dalších, zákonem požadovaných náležitostí, také tyto údaje:
  • Označení a číslo daňového dokladu.
  • Název, sídlo, IČO a případně také číslo plátce DPH prodávajícího a kupujícího.
  • Číslo bankovního účtu prodávajícího, v případě bezhotovostní platby.
  • Datum splatnosti kupní ceny, v případě bezhotovostní platby.
  • Popis dodaného zboží a jeho množství.
  • Cena bez DPH, DPH, celkem částku k úhradě.
 • 5.8. Kupující je oprávněn do data splatnosti daňový doklad vrátit (tj. prokazatelným způsobem doručit prodávajícímu), obsahuje-li nesprávné cenové údaje, nebo chybí-li v daňovém dokladu některá z náležitostí. Spolu s vráceným daňovým dokladem je kupující povinen písemně specifikovat vady, které dle jeho názoru daňový doklad vykazuje. V případě, že je daňový doklad skutečně vystaven chybně, prodávající vystaví kupujícímu nový. Povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti uvedené na původním daňovém dokladu není dotčena, ledaže vada dokladu spočívá v nesprávně určené výši kupní ceny. Lhůta splatnosti v takovém případě běží od doručení opraveného daňového dokladu kupujícímu.

6. Reklamace a záruční doba

 • 6.1. Kupující je povinen si při převzetí zboží prohlédnout obaly všech kusů dodaného zboží.
 • 6.2. V případě poškození některých kusů zboží při přepravě uvede kupující výhradu o poškození zásilky doručovateli přímo do doručujícího listu a zároveň, nejpozději do 3 pracovních dnů, oznámí tuto skutečnost emailem na adresu reklamace@gelato.cz. Doporučujeme rovněž do emailu přiložit fotografie z mobilního telefonu, aby bylo zřejmé v čem je problém.
 • 6.3. Nesprávné množství a jiné vady zboží je kupující povinen ohlásit prostřednictvím kontaktních údajů prodávajícího co nejdříve, aby bylo možné co nejdříve zajistit náhradu. Při reklamaci je kupující povinen vady popsat a upřesnit, jak se vady projevují.
 • 6.4. Kupující má právo vrátit dosud nepoužité zboží (s výjimkou zboží upraveného podle jeho přání) do 14 dnů ode dne dodání zboží a to na adresu prodávajícího, určenou pro vrácení reklamovaného zboží, přičemž kupující nese odpovědnost za případné poškození při přepravě vráceného zboží.
 • 6.5. Je-li kupující spotřebitelem ve smyslu definice Občanského zákoníku, tedy jedná-li se o kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen "spotřebitel"), má právo u nepoužitého zboží od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne dodání zboží. Právo odstoupit od smlouvy však kupující nemá, je-li dodávané zboží upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, nebo podléhá-li rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
 • 6.6. Na dodávané zboží je kupujícímu poskytnuta záruční doba stanovená zákonem.
 • 6.7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a u spotřebitelů zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

 • 7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 • 7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • 7.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamace@gelato.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 • 7.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 • 7.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • 7.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • 7.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. Ochrana osobních údajů

 • 8.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 • 8.2. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet“). 

 • 8.3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • 8.4. Přístup k uživatelskému účtu je identifikován emailovou adresou kupujícího a je zabezpečen uživatelským heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 • 8.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • 8.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 • 8.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 • 9.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 • 9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač pro účely plnění závazků prodávajícího vyplývající z kupní smlouvy, zejména pro potřeby autentizace kupujícího.

10. Závěrečná ustanovení

 • 10.1. Tyto obchodní podmínky se týkají pouze vztahů souvisejících s nákupem zboží z webového rozhraní obchodu prodávajícího. Pro dodávku nestandardního zboží, které není ve webovém rozhraní prodávajícího uvedeno, se tyto obchodní podmínky užijí pouze podpůrně v otázkách, které nejsou mezi prodávajícím a kupujícím sjednány individuálně.
 • 10.2. Písemnou dohodou mezi prodávajícím a kupujícím může být užití jednotlivých ustanovení těchto obchodních podmínek, popřípadě užití obchodních podmínek jako takových, vyloučeno.
 • 10.3. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 • 10.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 • 10.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • 10.6. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 • 10.7. Prodávájícímu může být doručováno na elektronickou adresu prodávajícího.
 • 10.8. Kontaktní údaje prodávajícího:
  • adresa pro doručování a pro vrácení reklamovaného zboží: PREGO Hradec Králové s.r.o., Piletická 55/36, Hradec Králové, 50003
  • elektronická adresa prodávajícího: dotazy@gelato.cz
  • telefon: +420 724 230 861
 • 10.9. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 25.3. 2024.