Zásady pro ochranu osobních údajů

Úvodní ustanovení

Společnost PREGO Hradec Králové s.r.o. se sídlem Piletická 55/36, 50003 Hradec Králové, IČO: 49812963, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4952 (dále jen "společnost") poskytuje své služby v souladu s platnou legislativou a s osobními údaji zákazníků nakládá v souladu s platnými právními předpisy. Společnost je správcem osobních údajů.

Tímto dokumentem poskytujeme zákazníkům informace o zpracovávání jejich osobních údajů a o jejich souvisejících právech a povinnostech. Tento dokument může být dle potřeby revidován a aktualizován.

Prohlašujeme, že veškeré interní procesy týkající se zpracování osobních údajů probíhají v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a po 25. 5. 2018 rovněž v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

Při zpracování osobních údajů dodržujeme zásady zákonnosti zpracování osobních údajů a dále se zaměřujeme na zákonnost, korektnost, transparentnost, omezení účelu, minimalizaci údajů, přesnost, omezení uložení, integritu a důvěrnost osobních údajů.

Společnost zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních tak i automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů. 

Jaké údaje zpracováváme a proč?

Zavazujeme se k tomu, že nebudeme od Vás požadovat větší rozsah údajů než je nezbytně nutné pro dosažení každého z níže uvedených účelů.

Pokud se rozhodnete využívat služeb nabízených společností, což znamená uzavření kupní smlouvy se společností, vyžadujeme při vytvoření zákaznického účtu sdělení následujících osobních údajů: jméno, IČO (je osobním údajem pouze pokud jste živnostník a IČO obsahuje Vaše rodné číslo), adresu bydliště (je osobním údajem pouze pokud Vaše dodací nebo fakturační adresa je zároveň adresou Vašeho soukromého bydliště), e-mailovou adresu (je osobním údajem pouze pokud uvedete Vaši soukromou emailovou adresu obsahující v názvu Vaše jméno) a telefonní číslo (je osobním údajem pouze pokud uvedete Vaše soukromé telefonní číslo). Tyto osobní údaje musíme zpracovávat za účelem Vaší identifikace, autorizace a provozování Vašeho zákaznického účtu, bez kterého není možné využívat našich služeb. Zpracování osobních údajů nutných pro provozování zákaznického účtu provádíme i po ukončení služby doručení zboží, a to za účelem možnosti dalších objednávek bez nutnosti vytvářet nový zákaznický účet.

Zpracování shora uvedených osobních údajů je nutné k uzavření a/nebo plnění kupní smlouvy a nevyžaduje tedy váš souhlas. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro splnění smlouvy. Tyto osobní údaje nám nemusíte poskytnout, nicméně pokud nám tyto údaje neposkytnete nebo nebudete souhlasit s jejich zpracováním pro uvedené účely, budeme nuceni uzavření smlouvy s vámi odmítnout.

V souvislosti s poskytovanými službami zpracováváme rovněž vaše osobní údaje týkající se poskytovaných služeb, zejména tedy údaje o druhu poskytovaných služeb, jejich rozsahu a ceně a informace o platební morálce. Všechny v tomto odstavci uvedené údaje získáváme v souvislosti s poskytováním služeb a ve spojení se základními identifikačními údaji je zpracováváme za účelem zlepšování poskytovaných služeb a/nebo pro případ ochrany zájmů naší společnosti (včetně případného vymáhání našich oprávněných nároků nebo ochranu práv naší společnosti v soudním nebo jiném řízení). Jelikož se tedy jedná o zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti, nevyžaduje se váš souhlas. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro účely oprávněných zájmů naší společnosti.

Osobní údaje našich zákazníků dále zpracováváme rovněž z důvodů plnění právních povinností. Z důvodů vyžadovaných zákonem o účetnictví a dalšími právními předpisy zejména z oblasti daní uchováváme dokumenty (v elektronické nebo papírové podobě) obsahující osobní údaje, zejména faktury a dokumenty, z kterých vyplývá právní důvod pro vystavení faktury) obsahující jméno a adresu zákazníků po zákonem stanovenou dobu. Právním základem pro toto zpracování je splnění právních povinností. Jelikož tyto údaje od Vás v souvislosti s poskytovanými službami musíme vyžadovat, resp. musíme je získávat z jiných zdrojů, neboť je to třeba pro splnění zákonných povinností, odmítnutí jejich poskytnutí nebo nesouhlas s jejich zpracováním by měl za následek, že bychom s vámi nemohli uzavřít smlouvu a poskytovat vám služby.

Osobní údaje zákazníků používáme rovněž pro marketing a pro propagaci našich produktů. Nikdy neposkytujeme osobní údaje pro marketingové účely třetích osob. Osobní údaj, kterým je e-mailová adresa (je osobním údajem pouze pokud uvedete Vaši soukromou emailovou adresu obsahující v názvu Vaše jméno), zpracováváme za účelem elektronického zasílání obchodních sdělení týkajících se produktů a služeb naší společnosti, to bez Vašeho souhlasu v souladu s právními předpisy, neboť je to v oprávněném zájmu naší společnosti. Podmínkou zasílání těchto obchodních sdělení je, že zákazník má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem (jedním kliknutím přímo v emailové zprávě), zdarma odmítnout souhlas s takovýmto využitím Vaší e-mailové adresy i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud již toto využití e-mailové adresy dříve neodmítl. Pokud nám sdělíte, že se zasíláním těchto obchodních sdělení nesouhlasíte, přestaneme za tímto účelem vaše osobní údaje zpracovávat. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro účely oprávněných zájmů naší společnosti.

Návštěvou internetových stránek naší společnosti nám rovněž sdělujete osobní údaje o Vaší IP adrese, poloze, prohlížeči, systému nebo rozlišení obrazovky. Tyto osobní údaje jsou získávány prostřednictvím webových analytik Google a slouží pouze pro naši potřebu za účelem analýzy a zlepšování našich služeb. Jelikož jsou tyto údaje získávány a zpracovávány za účelem našich oprávněných zájmů, není požadován Váš souhlas s tímto zpracováváním. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro účely oprávněných zájmů naší společnosti. Více o ochraně osobních údajů společností Google najdete v jejich zásadách.

Jak dlouho jsou osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu trvání důvodu zpracování osobních údajů.

Osobní údaje, které jsou nutné k vedení zákaznického účtu, budou za účelem vedení zákaznického účtu zpracovávány po dobu poskytování služeb. Jestliže zákazník i po skončení poskytování služeb osobní údaje sám nevymaže (zákazník má možnost samostně, kdykoliv a zdarma vymazat své osobní údaje ze svého zákaznického účtu), budeme i nadále zpracovávat jeho osobní údaje, které jsou nutné k tomu, abychom jeho zákaznický účet mohli vést, a to po dobu 3 roků.

Pokud zpracováváme osobní údaje z důvodu plnění právní povinnosti, zpracovávání pro tento účel ukončíme po uplynutí stanovené lhůty.

Jsou osobní údaje poskytovány třetím osobám?

V případě, že objednané služby nebo jejich část zajišťujeme prostřednictvím jiných osob, poskytneme těmto třetím osobám Vaše osobní údaje, a to pouze v rozsahu nezbytně nutném pro poskytnutí objednané služby. K tomuto nakládání s osobními údaji jsme oprávněni bez Vašeho souhlasu, neboť bychom v opačném případě nebyli schopni splnit smlouvu a vám požadovanou službu poskytnout. Vždy však jsme povinni zajistit, aby tyto třetí osoby dodržovaly veškeré povinnosti související s ochranou osobních údajů a Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu nevyužívaly za jiným účelem. Pokud není specifikace třetí osoby, které budou osobní údaje předány, uvedena v těchto zásadách, bude vám sdělena při objednání služby.

Předávání osobních údajů třetím osobám probíhá u těchto služeb a v tomto rozsahu:

  • Doručovatel zásilek: jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.
  • Zprostředkovatel obchodu: jméno a příjmení, IČO, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.
  • Účetní firma: jméno a příjmení, IČO, adresa, telefonní číslo.

Kdo má k osobním údajům přístup?

Přístup k Vašim osobním údajům v naší společnosti mají pouze osoby, u kterých to nutně vyžaduje dosažení účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

Pracovníci zákaznické podpory resp. zprostředkovatelé obchodu mají přístup pouze k těm osobním údajům, které potřebují pro identifikaci zákazníka a vyřízení jeho požadavků. Tento přístup je nutný pro řádný chod zákaznické podpory služeb.

Pracovníci mající přístup k osobním údajům jsou patřičně proškoleni o jejich ochraně a jsou povinni dodržovat mlčenlivost.

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte právo

  1. získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovány,
  2. získat od nás informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování nebo kritériích pro její určení, o existenci práva požadovat od nás opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
  3. získat od nás kopie Vašich zpracovávaných osobních údajů, pokud tím nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob,
  4. na opravu nepřesných osobních údajů, které o Vás budeme zpracovávat,
  5. na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro další zpracování těchto osobních údajů,
  6. na omezené zpracování Vašich osobních údajů do doby vyřešení podnětu, pokud budete popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podáte námitku proti jejich zpracování
  7. odmítnout zpracování Vašich osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení.

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 14.4. 2018.